Obchodné podmienky


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.borajewellery.com (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.
2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie obchodná spoločnosť Simply4you, s. r. o., so sídlom Kuklovská 54, 84104 Bratislava, IČO: 453 77 570, DIČ: 2022981370, IČ DPH: nie som platca DPH, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke č. Xxx, zastúpená Bc. Barborou Kočišovou – konateľ, tel:00421911188822 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
3. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
4. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.borajewellery.com.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.borajewellery.com správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu jewelrybora (@) gmail.com.
2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí vrátane telefonického kontaktu.
3. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu jewelrybora (@) gmail.com sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
4. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

3. STORNO OBJEDNÁVKY
1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade,
1. Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nesprávne vyplneného e-mailu...
2. Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.
3. Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote troch kalendárnych dní.

4. KÚPNA CENA TOVARU
1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena objednaného tovaru je konečná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
2. Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
3. Zvýhodnená ceny je na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platná do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
4. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
5. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.

5. POŠTOVNÉ A BALNÉ
1. Predávajúci si neúčtuje balné, Tovar je zasielaný v originálnom balení www.borajewellery.com.
2. Cenu dodania tovaru nájdete na: www.borajewellery.com pri každej položke.

6. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR
1. Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – využitím služby PayPal, platbu kreditnou kartou cez platobnú bránu alebo vopred na účet na základe vystavenej faktúry.
2. V prípade, ak si kupujúci zvolí platbu kreditnou kartou, prostredníctvom služby PayPal alebo platobnú bránu a cena za objednaný tovar nebude uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť, alebo odmietnuť dodanie tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7. DODACIE PODMIENKY
1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
2. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje písomne; v prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 5-tich dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení objednávky.
3. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky telefonicky resp. e-mailom.
4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
6. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, zazmluvnenou kuriérskou spoločnosťou alebo cez Zásielkovňu na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
7. Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
9. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.
10. Informácie o cenách a spôsobe dopravy sú bližšie uvedené na: www.borajewellery.com

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti.
5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale.
6. V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.borajewellery.com.
2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
4. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním cez svoj vlastný účet na stránke www.borajewellery.com spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Simply4you, s. r. o., Kuklovská 54, 841 04 Bratislava
5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
7. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
8. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
9. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: jewelrybora (@) gmail.com.
10. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
11. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
3. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 28.2.2021.

ORGÁN DOZORU:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04


Bc. Barbora Kočišová
Konateľ Simply4you, s. r. o.